img

DS CKI Lại Bá Quyết

Trưởng phòng Truyền thông, Dân số Kế hoạch hóa gia đình Trưởng phòng Truyền thông, Dân số Kế hoạch hóa gia đình